Διαγωνισμός σε Instagram και Facebook

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Σοφία Τραμουντάνη του Τριανταφύλλου» με τον διακριτικό τίτλο «Μελίχρυσος», που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου (στο εξής: «Διοργανώτρια»), διενεργεί προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό στα social media (Facebook & Instagram) της Διοργανώτριας με έπαθλο 2 αλείμματα (από τα Μελίχρυσος – για την Οικογένεια, Μελίχρυσος – για τα παιδιά μας ή Μελίχρυσος – για τον αθλούμενο & εργαζόμενο) και ένα Μελίχρυσος – Θυμαρίσιο Μέλι Λήμνου (στο εξής «Δώρο»), με 4 συνολικά νικητές (2 νικητές που θα προκύψουν από το Facebook και 2 νικητές που θα προκύψουν από τo Instagram).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου – συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό.

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://melichrysos.eu/ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και άνευ αντιρρήσεως αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω.

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται καθημερινά, για το χρονικό διάστημα 17/12/2021 ως και τις 23/12/2021.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται αυτόματα από το Διαγωνισμό.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή εν γένει δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στον όρο 4.3.

3.2 Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, και πιο συγκεκριμένα με επίσκεψη του ενδιαφερομένου στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης www.Facebook.com και www.instagram.com της Διοργανώτριας (στο εξής:«Sites»). H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3.3 Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται: α) Να κάνουν Follow στη σελίδα της εταιρείας στο Instagram, β) Να γράψουν σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού κάνοντας tag δύο (2) φίλους/ φίλες τους, γ) Να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους όρους του Διαγωνισμού που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Facebook.

4.ΚΛΗΡΩΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΔΩΡΑ

4.1 Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μέσω εφαρμογής στις 23/12/2021 από την οποία θα αναδειχθούν οι νικητές, που θα κερδίσουν το προϊόν.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του προϊόντος κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

4.3 Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει τους Νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή τους ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς – accounts τους στο Instagram το αργότερο έως τις 27/12/2021. Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του εντός 7 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης στην οποία ο ίδιος κληρώθηκε, τότε θα χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί του. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στη διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική Κλήρωση για ανάδειξη αναπληρωματικού νικητή, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια.

4.4 Ο νικητής θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και να επιδείξει ηλεκτρονικά την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου να παραλάβει το Δώρο. H ηλεκτρονική επίδειξη της ταυτότητας και η ταυτοποίηση του τυχερού νικητή ή του αναπληρωματικού νικητή (κατά 4.3) είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του Δώρου. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει μέσω ταχυδρομικής αποστολής στα στοιχεία που θα δηλώσει ο νικητής.

4.5 Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα εξαιρείται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει την ανάδειξη του νικητή κατόπιν της κλήρωσης (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

4.6 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και μόνο, εξαιρούμενης οποιασδήποτε ευθύνης οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά των αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του Δώρου. Τέλος, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

  1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία (Ν.4624/2019), καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των Συμμετεχόντων/του νικητή/αναπληρωματικού νικητή του Διαγωνισμού διαγράφονται από τα αρχεία της Διοργανώτριας, καθώς και του τρίτου προσώπου, το οποίο λειτουργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας έχει πρόσβαση σε αυτά, οριστικά και πλήρως, εκτός αν η τήρησή τους επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται επίσης τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των Συμμετεχόντων για τη δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων στα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και για την επεξεργασία επ’ αυτών για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: α) δικαίωμα πρόσβασης στα καταγεγραμμένα δεδομένα που τον αφορούν, β) δικαίωμα να λαμβάνει τα ως άνω δεδομένα που τον αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας), γ) δικαίωμα διόρθωσης εφόσον τα δεδομένα του δεν είναι ακριβή, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εκτός αν η τήρησή του είναι υποχρεωτική από το νόμο, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που αποσκοπεί στην κατάρτιση προφίλ, και εν γένει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κυρίως, ο προαναφερθείς Κανονισμός, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@melichrysos.eu ή στο τηλ. 6932101173, καθώς και να απευθύνουν καταγγελίες-παράπονα στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr).

  1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

6.2 Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλει το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της κλήρωσης ή και να ματαιώσει αυτόν για οποιονδήποτε λόγο, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

6.3 Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο και απόδειξη ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.facebook.com, παράγουσα πλήρη έννομα αποτελέσματα.

6.4 Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.